Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τετάρτη 23  Αυγούστου 2017  :
Στο αγιάζι της ενημέρωσης ....από το 2008  ....
~
 
Ο δρόμος του Θεού είναι καθημερινός σταυρός. Κανένας με άνεση δεν ανέβηκε στον ουρανό.Όσιος Ισαάκ ο Σύρος
~ 23 Αυγούστου: Απόδοση εορτής Κοιμήσεως Θεοτόκου
~ Η Εκκλησία μας σήμερα, 23 Αυγούστου, τιμά την Απόδοση της Κοιμήσεως Θεοτόκου.
*   Επίσης, στις 22 και 23 Αυγούστου, εορτάζει με κάθε εκκλησιαστική και βυζαντινή μεγαλοπρέπεια, η ιστορική Μονή της Παναγίας της Προυσιώτισσας στον Προυσσό Ευρυτανίας.
Απολυτίκιον (Κατέβασμα)
Ήχος α’.
Εν τη Γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας, εν τη Κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλιπες Θεοτόκε, Μετέστης προς την ζωήν, μήτηρ υπάρχουσα της ζωής, και ταίς πρεσβείαις ταίς σαίς λυτρουμένη, εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.
Κοντάκιον
Ήχος πλ. β’. Αυτόμελον.
Την εν πρεσβείαις ακοίμητον Θεοτόκον, και προστασίαις αμετάθετον ελπίδα, τάφος και νέκρωσις ουκ εκράτησεν, ως γαρ ζωής Μητέρα, προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτραν οικήσας αειπάρθενον.
~ Απολυτίκιο Αποδόσεως εορτής Κοιμήσεως Θεοτόκου - 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ : https://youtu.be/guFfLqZRJDE  .-

~
**  Ποια είναι η δυνατότερη Προσευχή που ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό;
~  Ύπάρχουν πολλά είδη , όπως μέ τήν γλώσσα, μέ τόν νου καί μέ τήν καρδιά.
*  Ή ύψηλότερη προσευχή είναι ή προσευχή τής καρδιάς, πού συνοδεύεται μέ ταπείνωσι, συντριβή καί δάκρυα. Νά μή άποδίδουμε περισσότερο βάρος στήν προσευχή τών Αναγνώσεων, δηλ. στήν προφορική προσευχή. Αύτή είναι ή πλέον άδύνατη προσευχή, διότι δέν ένώνει τόν νου μέ τήν καρδιά.
Ή νοερά προσευχή είναι άνώτερη άπό τήν προφορική διότι συμμετέχει σ’ αύτήν καί ή σκέψις, δηλ. ή προσοχή τοΰ νου.
Αύτός πού προσεύχεται μέ τήν προσοχή τής διανοίας του, σέ όσα άπαγγέλει, αύτός προσεύχεται νοερά, άλλά αύτό δέν είναι ή τελειότης τής προσευχής. «Αγιοι Πατέρες λέγουν ότι ή νοερά προσευχή είναι προσευχή μέ ένα πόδι, δηλ. μισή προσευχή, διότι παραμένει στό κεφάλι καί δέν συμμετέχει σ’ αύτήν καί ή καρδιά. ‘Αλλά όταν στήν προσευχή ένωθή ό νους μέ τήν καρδιά, δηλ. οί νοερές σκέψεις νά κατέβουν μέ τήν Χάρη του Θεού στήν καρδιά, τότε γίνεται ή κυοφορία τής πνευματικής προσευχής, δηλ. έφθάσαμε στήν ύψηλότερη προσευχή, πού ονομάζεται καρδιακή προσευχή. Τά σημεία ότι έφθάσαμε σ’ αύτό τό ύψηλό είδος τής προσευχής είναι:
Μία δυνατή θέρμη στό μέρος τής καρδιάς, ένας παντοτεινός πόθος καί ζήλος γιά τόν Θεό, μία Ανέκφραστη άγάπη γιά τούς άνθρώπους καί γιά όλη τήν κτίσι, μία άπερίγραπτη πνευματική χαρά, μία πραότης, μία πηγή δακρύων πού προκαλούν ταπείνωση καί φέρνουν τήν άφοβία τοϋ θανάτου.
~  Ποιός είναι ό καλύτερος διδάσκαλος τής προσευχής;
Είναι αύτή ή ιδια ή προσευχή, όπως λέγη ό άγιος Μακάριος ό Μέγας: «Έγώ ξέρω ότι δέν γνωρίζεις νά προσεύχεσαι, άλλά προ­σευχήσου όπως μπορείς καί συχνότερα καί μόνη της ή προσευχή θά σέ διδάξει νά προσεύχεσαι». Συνεπώς λοιπόν, νά προσευχώμεθα ό­πως μπορούμε καί όσο συχνότερα είναι δυνατόν καί βλέποντας ό Θεός τόν ζήλο μας θά μάς βοηθήση νά άποκτήσουμε τήν άληθινή τής καρδιάς προσευχή καί τό δώρο τών δακρύων.
Πηγή: Από το βιβλίο Πνευματικοί Διάλογοι μέ τόν Ρουμάνο ήσυχαστή π. Κλεόπα (Μοναχού Δαμασκηνού Γρηγοριάτη.
23 Αυγούστου
Απόδοσις της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παναγίας της Προυσιωτίσσης). ΙερομαρτύρωνΕιρηναίου επισκόπου Σιρμίου και Ειρηναίου του των «αποστόλων διαδόχου» καί επισκόπου Λυώνος († 202). Μάρτυρος Λούπου (†δ΄αι.). Καλλινίκου Α` πατριάρχου Κων/πόλεως (1), Νικολάου του Σικελιώτου.
(1) Ο όσιος Καλλίνικος, ο οποίος διαδέχτηκε στον πατριαρχικό θρόνο τον Παύλο τον Γ`, προηγουμένως ήταν ιερέας της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως και προηγουμένως του ναού των Βλαχερνών. Στα χρόνια της πατριαρχείας του, βασιλιάς ήταν ο ασύνετος Ιουστινιανός ο Β`. Αυτός λοιπόν ήθελε να κάνει μία πολυτελή βρύση κοντά στα ανάκτορά του και γι` αυτόν τον λόγο απαίτησε από τον Καλλίνικο να δώσει την ευχή του να γκρεμιστεί ο ναός της Θεοτόκου. Ο Καλλίνικος απάντησε ότι η Εκκλησία του δίνει ευχές για ανέγερση ναών και όχι για γκρέμισμα. Στην πίεση όμως του αυτοκράτορα είπε « Ας είναι δόξα εις σε Χριστέ μου, ότι πάντοτε ανέχεσαι και υπομένεις». Ήταν μία ευχή εις βάρος του αυτοκράτορα. Πράγματι το 695 ο Ιουστινιανός έπεσε από τον στρατηγό Λεόντιο και μέσα στον ιππόδρομο του έκοψαν την μύτη και τον εξόρισαν στην Χερσώνα. Αργότερα το 705, όταν με προδοσία μαζί με τους Βούλγαρους και Σλάβους, μπήκε στην Κωνσταντινούπολη, το πρώτο του θύμα ήταν ο Καλλίνικος. Τον καταδίκασε χωρίς δίκη, τον τύφλωσε και τον εξόρισε στην Ρώμη όπου και απεβίωσε. Ο Πατριάρχης Καλλίνικος ο Α`, έμεινε στον Θρόνο από το 693 έως το 705.~

Σήμερα 23/08/2017 εορτάζουν:

Άγιος Λούππος, Άγιοι Ειρηναίος και Πόθεινος Ιερομάρτυρας, επίσκοποι Λουγδούνου, Απόδοση εορτής κοιμήσεως Θεοτόκου


Άγιος Ανδρέας ο Στρατηλάτης και οι δύο χιλιάδες πεντακόσιοι ενενήντα τρεις Μάρτυρες, που μαρτύρησαν μαζί μ' αυτόν

Άγιος Ανδρέας ο Στρατηλάτης και οι δύο χ....
 
Άγιος Σταμάτιος από τον Βόλο

Άγιος Σταμάτιος από τον Βόλο
 
Κοίμησις της Θεοτόκου

Κοίμησις της Θεοτόκου
 
Όσιος Σέριδος ηγούμενος της Μονής στη Γάζα

Όσιος Σέριδος ηγούμενος της Μονής στη Γάζα
 
Αγία Ειρήνη η βασιλίσσα, της διά του αγίου και αγγελικού σχήματος μετονομασθείσης Ξένης Mοναχής

Αγία Ειρήνη η βασιλίσσα, της διά του αγί....
 
Άγιος Μύρων

Άγιος Μύρων
 
Άγιος Αιμιλιανός ο Ομολογητής, επίσκοπος Κυζίκου

Άγιος Αιμιλιανός ο Ομολογητής, επίσκοπος....
 
Άγιος Μίκαλλος

Άγιος Μίκαλλος
 
Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού

Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού
 
Άγιοι Επτά Παίδες εν Εφέσω

Άγιοι Επτά Παίδες εν Εφέσω
 
~* VIDEO για τα παιδιά μας  : 
~* Ο  Μπαρμπαμύλιος 2017:
https://youtu.be/vzzRkbtAQhk  .-
~*Ο  ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ:
 https://youtu.be/FZwdiw1ZgkU .-
~*Ο ΓΑΪΔΑΡΟΣ:
 https://youtu.be/iuME13aPaTk  .-

*** Άστατος ο καιρός  σήμερα στην Καλαμάτα 
O καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για  σήμερα Τετάρτη 23/8/2017 προβλέπεται μερικώς νεφελώδης.
Τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώνουν κατά διαστήματα και υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα ψιλόβροχου έως ασθενούς βροχής. Τις πρώτες πρωινές ώρες ο ουρανός θα είναι κυρίως καθαρός, με κάποιες σποραδικές νεφώσεις. Τις πρωινές και πρώτες μεσημβρινές ώρες θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και σποραδικές νεφώσεις. Από τις μεσημβρινές έως και τις πρώτες βραδινές ώρες θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώνουν κατά διαστήματα και υπάρχει πιθανότητα ψιλόβροχου έως ασθενούς βροχής. Τις βραδινές ώρες θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις.
Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
Η υγρασία θα κυμανθεί από 50-85%
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, από Β-ΒΑ διευθύνσεις, με ένταση 1-2 μποφόρ, τις πρώτες πρωινές ώρες θα στραφούν σε Β-ΒΔ, με ένταση 2-3 μποφόρ, τις πρωινές ώρες θα στραφούν σε Ν-ΝΑ, με ένταση 2-3 μποφόρ, τις μεσημβρινές ώρες θα ενισχυθούν, στα 3-4 μποφόρ και από τις απογευματινές ώρες και μετά θα στραφούν σε Β-ΒΑ, με ένταση 2-3 μποφόρ.
Ο δείκτης υπεριώδους ακτινοβολίας (U.V.) κατά τις μεσημβρινές ώρες και μόνο κατά το διάστημα που ο ουρανός δεν θα είναι νεφοσκεπής, θα βρίσκεται στο 8.1 (Πολύ Υψηλός).
Ο κώδικας επικινδυνότητας πυρκαγιάς για το Νομό Μεσσηνίας θα βρίσκεται στην κατηγορία 2 (Μέση).
Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος (Κώστας_Καλαμάτα) για το http://kalamata.meteoclub.gr/

*** 58χρονος Καλαματιανός αστυνομικός σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Κατεχάκη 
Στο πένθος έχει βυθιστεί το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., ύστερα από τον άδικο χαμό 58χρονου αστυνομικού σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη λεωφόρο Κατεχάκη.
Ο 58χρονος αστυνομικός υποδιευθυντής που μεγάλωσε στην Καλαμάτα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπηρετούσε σε υπηρεσία του αρχηγείου της Αστυνομίας που στεγάζεται στο μέγαρο της λεωφόρου Κατεχάκη. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους συναδέλφους του, οι οποίοι ακόμα δεν μπορούν να πιστέψουν πως έχασαν τόσο άδικα τον συνεργάτη τους.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το βράδυ της Δευτέρας ο 58χρονος τελείωσε τη δουλειά του, πήρε το αυτοκίνητό του και έστριψε προς τη λεωφόρο βγαίνοντας από το κτίριο του υπουργείου.
Λίγες εκατοντάδες μέτρα μετά την έξοδό του από το μέγαρο του υπουργείου, το αυτοκίνητό του ξέφυγε από την πορεία του και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, όπου συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ στο οποίο επέβαινε μία γυναίκα. Ο άνδρας διακομίστηκε στον «Ευαγγελισμό», όπου  άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ τραυματίστηκε και η οδηγός του άλλου οχήματος.
Προανάκριση για το τροχαίο δυστύχημα διενεργεί η Τροχαία Αθηνών.
thetoc.gr

*** Διακοπή ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας 
Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των Δ.Δ. ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΕΙΟΥ – ΛΑΜΠΑΙΝΑΣ & ΒΑΛΥΡΑΣ ότι, για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις 23-8-2017, ημέρα Τετάρτη και  από ώρα 08.00 έως 09.30.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.
Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ Α.Ε., θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΡΕΥΜΑ.
Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.   21-8-2017  ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

*** Είμαστε τρομοκράτες από ανοησία 
Σε αντίθεση με τους Τζιχαντιστές, οι οδηγοί στην Ελλάδα δεν αντιλαμβανόμαστε πως το αυτοκίνητο είναι φονικό όπλο, αναφέρει ο Α. Μαρκουίζος (Ιαβέρης) και καλεί το κράτος να αναγάγει τα τροχαία σε μείζον πολιτικό θέμα
Ο Α. Μαρκουίζος αναφέρθηκε στην ανάγκη να ενσκήψουμε πάνω από το θέμα των τροχαίων δυστυχημάτων και να αλλάξουμε οδηγική συμπεριφορά. "Το κράτος πρέπει να ανάγει σε πρώτο πολιτικό θέμα το θάνατο των νέων στα τροχαία" ανέφερε χαρακτηριστικά. Έρευνες δείχνουν, άλλωστε, πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αύξηση τροχαίων κατά 60%.
Αντίστοιχα, συνέχισε, "κι ο πολίτης πρέπει να έχει αυτοεκτίμηση και να καταλαβαίνει πόσο πολύτιμος είναι για την οικογένειά του κι ότι πρέπει να γυρίσει πίσω σώος. Ο Ιαβέρης έκανε έναν παραλληλισμό της οδηγικής συμπεριφοράς με τα τρομοκρατικά χτυπήματα με αυτοκίνητα σε όλη την Ευρώπη και με αφορμή την επίθεση στη Βαρκελώνη την περασμένη Πέμπτη.
"Είμαστε τρομοκράτες από ανοησία" σχολίασε και πρόσθεσε: "Οι φρενοβλαβείς του Isis γνωρίζουν ότι το όχημα είναι εν δυνάμει φονικό όπλο και εμείς δε λέμε να το καταλάβουμε" ανέφερε χαρακτηριστικά. Α.Π.

***   Γιορτή Αγκινάρας στη Μικρομάνη 
Η Μεσσηνία φημίζεται για δύο, κυρίως, αγροτικά προϊόντα της, το ελαιόλαδο και τα σύκα. Όμως, δεν είναι ευρέως γνωστό ότι η μεσσηνιακή γη και συγκεκριμένα η περιοχή της Μικρομάνης είναι η εστία της επονομαζόμενης και βασίλισσας των λαχανικών -λόγω των πλούσιων στοιχείων και των ευεργετικών ιδιοτήτων-, της άγριας αγκινάρας.
Η άγρια αγκινάρα αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήματος των κατοίκων της Μικρομάνης. Η καλλιέργειά της γίνεται σε περίπου 650 στρέμματα από 50 παραγωγούς. Πρόκειται για ιδιαίτερα δύσκολη και επίπονη εργασία, που διαρκεί αρκετούς μήνες.
Τα τελευταία χρόνια -από το 1987- πραγματοποιείται στην κεντρική πλατεία της Μικρομάνης η γιορτή της αγκινάρας, που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες. Οι γυναίκες του χωριού δίνουν την ευκαιρία στους επισκέπτες να δοκιμάσουν καταπληκτικά εδέσματα με βάση την αγκινάρα. Υπολογίζεται ότι σε κάθε γιορτή καταναλώνονται 10.000 αγκινάρες, περίπου.
Και φέτος, με μεγάλη συμμετοχή κόσμου, κέφι, τραγούδι και καλομαγειρεμένες αγκινάρες, πραγματοποιήθηκε, το περασμένο Σάββατο η γνωστή Γιορτή Αγκινάρας. Τις αγκινάρες μαγείρεψαν, όπως πάντα, οι γυναίκες της Μικρομάνης, με διάφορους νόστιμους τρόπους.  Α.Π.

***  Μαρία Καραγιάννη: Τρομακτικά επίκαιρο «Το σπίτι των Γλάρων» 
Λαμπερή παρουσίαση του νέου της βιβλίου μυστηρίου της Μεσσήνιας συγγραφέως – υποδιοικητού του Α.Τ. Καλαμάτας
   Η Μαρία Καραγιάννη επέστρεψε στην Κυπαρισσία, στην πόλη που εμπνεύστηκε το πρώτο της μυθιστόρημα «Στη Σκιά της Σιωπής» πριν από δύο χρόνια, και την Κυριακή το βράδυ, στο υπέροχο αίθριο του Apollo Resort Art Hotel, δίπλα στην πισίνα, ξενάγησε το πολυπληθές κοινό με το νέο της βιβλίο «Το Σπίτι των Γλάρων», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις «Κλειδάριθμος», στη μαγευτική ατμόσφαιρα της Ρώμης των μπαρόκ συνοικιών και των επιβλητικών μνημείων.
«Το σπίτι των γλάρων» είναι μια καταιγιστική ιστορία μυστηρίου, όπου η διαφθορά, η βία και η κατάχρηση εξουσίας συγκρούονται με την έμπνευση και τον παντοτινό έρωτα, με στόχο ο αναγνώστης να κάνει μια ενδοσκόπηση και με κριτική σκέψη να «δει» τα θέματα αυτά! Θέματα του βιβλίου, διαχρονικά και τρομακτικά επίκαιρα, μετά και την τρομοκρατική επίθεση στη Βαρκελώνη. Με σαγηνευτική γραφή η χαρισματική συγγραφέας πλέκει ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα με φόντο τις πιο σκοτεινές σελίδες της πρόσφατης Ιστορίας της Ιταλίας, που κρατά διαρκώς εντεινόμενο το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Αυτοκτονία ή δολοφονία; Δεκαπέντε χρόνια μετά το θάνατο της Εμμέλια, κόρης του πανίσχυρου βιομήχανου Φραντσέσκο Σόρντι, ένας συγγραφέας και μία αστυνόμος αναζητούν την απάντηση. Η παρουσίαση διοργανώθηκε από το βιβλιοπωλείο «Λογοπαίγνιο» και μετά το καλωσόρισμα της Γεωργίας Χριστοδούλου και την εισαγωγή της Ερατούς Νασοπούλου, μίλησαν για το βιβλίο η πρόεδρος του ΜΕΣΚ, Σόνια Τουρκολιά, ο ποιητής Νίκος Δημογκότσης και, φυσικά, η συγγραφέας Μαρία Καραγιάννη, ενώ προβλήθηκε βίντεο για το βιβλίο και την εποχή εκείνη στην Ιταλία και η ατμόσφαιρα πλημμύριζε με μελωδίες του καθηγητή πιάνου, Νικόλαου Παπαδήμου.
H συγγραφέας, Μαρία Καραγιάννη, μιλώντας στο «Θ», σημείωσε: «Είμαι, πραγματικά, πολύ συγκινημένη και ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι στην Κυπαρισσία, τον τόπο που γεννήθηκε το πρώτο μου μυθιστόρημα, έναν τόπο που ευρύτερα έχω υπάρξει για εφτά συνεχόμενα έτη, έχω ζήσει τον παλμό του, έχω νιώσει την ιστορία του, το συναισθηματικό βάρος που κουβαλάει, με σπουδαίους ανθρώπους και ο οποίος με ενέπνευσε. Η αποψινή βραδιά είναι μια ευτυχής συγκυρία για να ανταμώσουμε ξανά παλιοί συνεργάτες, παλιοί φίλοι, άνθρωποι που δουλέψαμε και συνεργαστήκαμε μαζί στη διάρκεια των εφτά αυτών χρόνων. Είναι μια βραδιά που έχουμε επιμεληθεί με πολύ μεράκι και με ιδιαίτερη φροντίδα, ανταποδοτική για τον κόσμο και μας δίνει πάντα τη δυνατότητα της επικοινωνίας. Τα βιβλία είναι ένας σπουδαίος τόπος συνάντησης των ανθρώπων, μπορούν να γίνουν γέφυρες για να ξεκινήσουν πολύ ωραίες συζητήσεις, ν’ ανοιχτούν νέοι δρόμοι και νέοι κόσμοι και, σίγουρα, μέσα απ’ τα βιβλία γινόμαστε όλοι καλύτεροι άνθρωποι! Αυτός είναι ο στόχος, αυτό είναι το μήνυμα της αποψινής βραδιάς!».
Για το νέο της βιβλίο τόνισε: «”Το σπίτι των Γλάρων” πραγματεύεται πολύ σπουδαία θέματα, με διαχρονική αξία και, δυστυχώς, τρομακτικά επίκαιρα για ακόμα μία φορά. Η τρομοκρατία, όπως βλέπετε, σκιάζει τις ζωές μας. Η Βαρκελώνη θρηνεί τα θύματά της και μαζί μ’ αυτήν και όλος ο υπόλοιπος κόσμος. «”Το σπίτι των Γλάρων” είναι μια ιστορία μυστηρίου, που αφορά σε μία υπόθεση αυτοκτονίας τα χρόνια της στρατηγικής της έντασης στη γειτονική μας Ιταλία, όπου δεκαπέντε χρόνια αργότερα ένας επίμονος συγγραφέας και μία αστυνόμος θα προσπαθήσουν ν’ ανακαλύψουν αν όντως πρόκειται για αυτοκτονία ή αν συνέβαινε κάτι άλλο. Στο πλαίσιο ακριβώς αυτής της αναζήτησης εξελίσσεται κι εκτυλίσσεται μία ιστορία πολλαπλών δρόμων, διαρκώς ανατροπών, που καταδεικνύει την ατμόσφαιρα μιας εποχής που σημάδεψε την Ιταλία και αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγήν για ολόκληρο τον παγκόσμιο χάρτη…».
Την παρουσίαση, μεταξύ άλλων, παρακολούθησαν η βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώτα Κοζομπόλη και ο αντιδήμαρχος Τριφυλίας, Γιάννης Μερκούρης.
Η Μαρία Καραγιάννη γεννήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’80 στην Καλαμάτα. Το 2003 αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και λίγο μετά πέρασε τις πύλες της Νομικής Σχολής Αθηνών, όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές της στα Οικονομικά. Εξισορροπεί την καθημερινότητά της με την έμπνευση και την ευαισθησία της συγγραφής. Μιλά τρεις ξένες γλώσσες και, με κάθε ευκαιρία, στριμώχνει όνειρα και προσδοκίες σε μια μικρή βαλίτσα και ταξιδεύει στις πόλεις του κόσμου. Το 2015 εκδόθηκε το πρώτο της μυθιστόρημα, «Στη σκιά της σιωπής», το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία και μεταφράστηκε στα αγγλικά και τα κινέζικα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στο mariakaragianniauthor@gmail.com και στο Facebook, στη σελίδα Μαρία Καραγιάννη - Συγγραφέας.

*** Εικόνες ντροπής και εγκατάλειψης στον αερολιμένα της Καλαμάτας! (φωτογραφίες) 
 -«Πώς είναι δυνατόν να αναφερόμαστε σε στατιστικά ανάπτυξης, παραβλέποντας τις υπάρχουσες κτηριακές υπηρεσίες;»
 Στην εφημερίδα «Θάρρος» (16/8/2017) διάβασα ένα πολύ αισιόδοξο και τεκμηριωμένο, με στατιστικά στοιχεία, άρθρο, με τίτλο «Σε διάδρομο απογείωσης το αεροδρόμιο Καλαμάτας, 138% αύξηση στις αφίξεις εσωτερικού, 11% στις αφίξεις εξωτερικού».
Τη μεθεπόμενη μέρα πήγα στον «Κρατικό Αερολιμένα Καλαμάτας Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», προκειμένου να παραλάβω συγγενείς μου - 18/8. Στη διάρκεια της αναμονής μου χρειάστηκε να επισκεφθώ τις ανδρικές τουαλέτες, όπου μαζί με τις έντονες μυρωδιές βρέθηκα μπροστά σε μια εικόνα εγκατάλειψης. Σπασμένα καπάκια λεκάνης, εγκαταλελειμμένα δίπλα στους νιπτήρες, μαύρα και βρώμικα σπασμένα σιφώνια δαπέδου στην είσοδο, λεκάνες χωρίς καπάκια, σπασμένα πλακάκια και τυπωμένες οδηγίες σε Α4, κολλημένες με πολυκαιρισμένα βρώμικα σελοτέιπ - επισυνάπτω φωτογραφίες. Εικόνες όμοιες με αυτές που, δυστυχώς, ακόμα συναντάμε σε όλες τις δημόσιες – κρατικές υπηρεσίες της πατρίδας μας, παντού και χωρίς εξαιρέσεις!
Αναρωτιέμαι. Πώς είναι δυνατόν να αναφερόμαστε σε στατιστικά ανάπτυξης, παραβλέποντας τις υπάρχουσες κτηριακές υπηρεσίες; Τις λειτουργίες του κτηρίου, τη νοικοκυροσύνη του και την καθαριότητα του; Δεν έχει καμία σημασία η επάρκεια του χώρου (μικρός ή μεγάλος), προκειμένου οι τουαλέτες αυτού του χώρου να είναι ΑΨΟΓΕΣ, σύγχρονης αισθητικής, με συνεχή συντήρηση και καθαριότητα. Όταν, μάλιστα, προσβλέπουμε στη μελλοντική περαιτέρω ανάπτυξή του, παίρνοντας υπόψη τη σημερινή αρνητική εικόνα που (διεθνώς και εντοπίως) εκπέμπει ο «Κρατικός Αερολιμένας Καλαμάτας».
Αναρωτιέμαι, τι επιχειρήματα ή δικαιολογίες έχουν να μας πουν, φαντάζομαι και για πολλοστή φορά, οι κρατικοί – δημόσιοι υπάλληλοι διαχειριστές του;
Και τελειώνοντας σκέφτομαι, τι εντύπωση θα αποκομίσουν οι επισκέπτες της Costa Navarino, εάν στην άφιξη ή αναχώρησή τους χρειαστεί να επισκεφτούν αυτές τις απαίσιες τουαλέτες; Και ακόμα περισσότερο: Όλοι αυτοί που σωστά τίμησαν τον «Καπετάν Βασίλη» δίνοντας το όνομά του στο αεροδρόμιο, δε θα πρέπει να φροντίζουν έτσι ώστε ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΩΡΟΙ αυτού του υπαρκτού, μικρού κτηρίου-αεροδρομίου να ανταποκρίνονται με αισθητική, λειτουργία και καθαριότητα στον εντόπιο και διεθνή προορισμό του; Δε θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο όνομα και τις Ηράκλειες προσπάθειες του Μεσσήνιου ευεργέτη, που είναι γραμμένο- και με μεγάλα γράμματα- στην κεφαλίδα της προσόψεώς του;
Σωτήρης Παπαδόπουλος
Αρχιτέκτονας

*** Έκλειψη Ηλίου σήμερα 22/08/2017 - Τι την κάνει ξεχωριστή; 
Ο αστροφυσικός του Εθνικού αστεροσκοπείου Αθηνών κ. Αναστάσιος Δαπέργολας μίλησε στο Ραδιόφωνο 24/7 και την εκπομπή "Ταχείας Κυκλοφορίας" με το Σπύρο Σεραφείμ για την αυριανή ολική έκλειψη ηλίου, η οποία θα είναι ορατή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Το 2088 η επόμενη ορατή έκλειψη ηλίου
«Οι εκλείψεις είναι ένα συνηθισμένο γεγονός, ωστόσο η συγκεκριμένη πρόκειται να διασχίσει τις ΗΠΑ από την μία ακτή στην άλλη και αυτό το γεγονός δε συμβαίνει συχνά» μας εξήγησε ο κ. Δαπέργολας. «Εκλείψεις γίνονται κάθε χρόνο, αλλά δεν γίνονται ορατά από το ίδιο σημείο. Στη χώρα μας τελευταία φορά που έγινε ορατή μία έκλειψη ηλίου ήταν το 2006, ενώ η επόμενη θα είναι το 2088».
Η ευθυγράμμιση Ήλιου, Σελήνης και Γης θα πραγματοποιηθεί αύριο και θα είναι σε πλήρη εξέλιξη στις 21.25 ώρα Ελλάδας. Η πλήρης κάλυψη θα διαρκέσει δύο λεπτά και σαράντα δευτερόλεπτα.
Και μπορεί στη χώρα μας να μην είναι ορατή, μπορούμε όμως να την παρακολουθήσουμε με Live streaming μέσω της ιστοσελίδας της NASA.

***  Πέθανε ο λατρεμένος κωμικός Τζέρι Λούις 
Ο σπουδαίος κωμικός ηθοποιός Τζέρι Λούις, που ξεχώρισε με το μοναδικό του στιλ, απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών.
Ο Τζέρι Λούις, γεννήθηκε στις 16 Μαρτίου 1926. Η καριέρα του ξεκίνησε το 1946, όπου ήταν δίδυμο κωμικών με τον ηθοποιό Ντιν Μάρτιν, δημιουργώντας το ντούο Martin and Lewis, δίνοντας παραστάσεις σε νυχτερινά κέντρα, σε τηλεοπτικές εκπομπές, σε ραδιοφωνικά σόου, και σε θεατρικές ταινίες. Όλα αυτά μέχρι το 1956, καθότι μετά έκαστος ακολούθησε διαφορετικές πορείες στον χώρο.
Μετά το 1957, ο Λούις, στη σόλο καριέρα του, πρωταγωνίστησε σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες, όπως το The Delicate Delinquent, (στην οποία έκανε για παρθενική του φορά την παραγωγή), The Bellboy (στην οποία έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, γράφοντας για πρώτη φορά και το σενάριο), το The Nutty Professor, αλλά και σε πολλές άλλες ταινίες, σε τηλεοπτικές εκπομπές, ενώ έβγαλε και άλμπουμ, δίνοντας και ζωντανές ερμηνείες, και άλλα πολλά. Από το 1966 έως και το 2010, ο Λούις ήταν ο παρουσιαστής του Labor Day Telethon, ένας ετήσιος τηλεμαραθώνιος, που γινόταν την Ημέρα της Εργασίας, για την Muscular Dystrophy Association.
Ο Λούις βραβεύθηκε, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, με πολλά βραβεία από Βραβεία American Comedy, το Los Angeles Film Critics Association, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, το Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, αλλά και δύο αστέρια στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλυγουντ.  philenews.com

***  Από μυστήριο βάφτισης 29-07-2017 στο ΑΡΦΑΡΑ :
~*Βάπτισης πράξη 1 ΑΡΦΑΡΑ 29/07/2017:
https://youtu.be/21zRBWk2jKI  ,-
~*Βάπτιση πράξη 2 Αρφαρά 29/07/2017:
 https://youtu.be/lYA98BWl0Jw .-
~*Βάπτιση πράξη 3 Αρφαρά 29/07/2017:
https://youtu.be/fxea0KKcmik   .-
~*Βάπτιση πράξη 4  Αρφαρά  29/07/2017: :
  https://youtu.be/MqB_55dTgOc .-
~* Βάπτιση πράξη 5 Αρφαρά 29/07/2017 :
https://youtu.be/YraTKt852D4  .-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ~* Βάπτιση Νο7  φωτογραφίες  29/07/2017:
 https://youtu.be/o4CX3wYRYWw .-
~*Βάπτιση Νο 6 φωτογραφίες  29/07/2017:
https://youtu.be/z1THPkCv008   .-
~*Βάπτιση Νο5  φωτογραφίες  29/07/2017: :
 https://youtu.be/tKje-P10SUY  .-
~*Βάπτιση Νο4  φωτογραφίες  29/07/2017:
 https://youtu.be/04bap4cxT2c .-   
~*Βάπτιση Νο3  φωτογραφίες  29/07/2017:
 https://youtu.be/NdZsVVcUcxg .-
~*Βάπτιση Νο1 φωτογραφίες  29/07/2017:
 https://youtu.be/eRhBtF7DYrA .-
~ *Βάπτιση Νο2 φωτογραφίες  29/07/2017:
  https://youtu.be/5vNERW5n8OI  .-
----------------------------------------
~Βάφτιση  Φωτεινή 29/07/017  part  1 001:
 https://youtu.be/5WZiYio_4Mg .-
~Βάφτιση  Φωτεινή 29/07/2017  part  2:
https://youtu.be/bbSAWnMxCtQ  .-
~*Βάφτιση  Φωτεινή 29/07/2017  part  3:
https://youtu.be/4-nCxa9BPIw  .-
~*Βάφτιση  Φωτεινή 29/07/2017  part  4:
 https://youtu.be/7ZYKZNynJ-M .- 
~*Βάφτιση  Φωτεινή 29/07/2017  part  5  :
 https://youtu.be/Me5zM5Pes50 .-
~*Βάφτιση  Φωτεινή 29/07/2017  part  6:
 https://youtu.be/lDz4WSE2ggA .-
~* Βάφτιση  Φωτεινή 29/07/2017  part  7 :
https://youtu.be/trU0bZ97GSQ  .- 
~
 *** Αθλητική ενημέρωση  :

~*** Προκριματικά για ομίλους στο Champions League  2οι  αγώνες
 ~ ΡΙΕΚΑ ροατίας-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-1 , (0-1) .-^

Αστάνα - Σέλτικ     .- Στον 1ο  αγώνα η Σέλτικ είχε κερδίσει μο 5-0 .-
Νις - Νάπολι  0-2.- Και στο 1ο αγώνα είχαν νικήσει επίσης με 2-0  .-
~ Μάριμπορ - Χαποέλ Μπερ Σεβά 1-0 .- Στον 1ο  αγώνα η Μάριμπορ είχε ηττηθεί με 2-1  .-
Σεβίλλη - Ιστανμπούλ Μπασακσεχίρ 2-2 .-  Στο πρώτο αγώνα στην Τουρκία είχε νικήσει 2-1 .-

***  Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού στο Champions League
Λαμπερά ονόματα και πανίσχυροι αντίπαλοι θα βρεθούν στον δρόμο του Ολυμπιακού. Δείτε με ποιες ομάδες είναι πιθανό να κληρωθούν οι «ερυθρόλευκοι» στους ομίλους του Champions League.               ~  Χωρίς φόβο -αλλά με ευπρόσδεκτη προφανώς τη βοήθεια της τύχης- θα πάει στην κλήρωση του Champions League ο Ολυμπιακός.
* Μετά τη θριαμβευτική πρόκριση επί της Ριέκα (με δεύτερη νίκη στην Κροατία) οι Πειραιώτες επιστρέφουν ξανά στο ραντεβού των «μεγάλων» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
~ Το απόγευμα της Πέμπτης λοιπόν, στην κλήρωση που θα γίνει στις 19:00 στη Νιόν, οι πρωταθλητές Ελλάδας θα μάθουν τους λαμπερούς αντιπάλους τους στη φάση των ομίλων.
~ Οι «ερυθρόλευκοι» θα τοποθετηθούν στο Γ’ γκρουπ δυναμικότητας, κάτι που σημαίνει ότι αποφεύγουν τις ομάδες που επίσης θα βρίσκονται σε αυτό και είναι οι Νάπολι, Τότεναμ, Βασιλεία, Αντερλεχτ, Λίβερπουλ (εφόσον προκριθεί όπως είναι το πιθανότερο επί της Χόφενχαϊμ), Ρόμα και Μπεσίκτας.
~ Όσο για τις ομάδες που θα βρουν απέναντί τους, θα προκύψουν από τα άλλα τρία γκρουπ (με την υποσημείωση ότι από φέτος στο πρώτο βρίσκονται αποκλειστικά οι πρωταθλητές των οκτώ πρώτων χωρών της UEFA και κατά συνέπεια στο δεύτερο μετακομίζουν αρκετά ισχυρά ονόματα).
~* Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας
Α’ γκρουπ
Ρεάλ Μαδρίτης
Μπάγερν Μονάχου
Τσέλσι
Γιουβέντους
Μπενφίκα
Μονακό
Σπαρτάκ Μόσχας
Σαχτάρ Ντόνετσκ
Β’ γκρουπ
Μπαρτσελόνα
Ατλέτικο Μαδρίτης
Παρί Σεντ Ζερμέν
Ντόρτμουντ
Σεβίλλη
Μάντσεστερ Σίτι
Πόρτο
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ


Γ’ γκρουπ
Νάπολι
Τότεναμ
Βασιλεία
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Αντερλεχτ
Λίβερπουλ*
Ρόμα
Μπεσίκτας
Δ’ γκρουπ
Σέλτικ
ΤΣΣΚΑ Μόσχας (ή Γιουνγκ Μπόις)
Κοπεγχάγη (ή Καραμπάγκ)
Σπόρτινγκ Λισαβόνας (ή Στεάουα Βουκουρεστίου)
ΑΠΟΕΛ (ή Σλάβια Πράγας)
Φέγενορντ
Μάριμπορ
Λειψία
*Αν προκριθεί η Λίβερπουλ, τα δεδομένα μένουν ίδια. Αν περάσει η Χόφενχαϊμ, η Σέλτικ θ' ανέβει στο Γ’ γκρουπ δυναμικότητας και η γερμανική ομάδα θα πάει στο Δ’ γκρουπ.
*** Σε προπονητικούς ρυθμούς και η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Μεσσηνιακού 
Σε προπονητικούς ρυθμούς μπήκε χθες το βράδυ η γυναικεία ομάδα βολεϊ του Μεσσηνιακού, που θα εκπροσωπήσει για μια ακόμα χρονιά το νομό μας στην Α2 Εθνική κατηγορία, διεκδικώντας πρωταγωνιστικό ρόλο. Η «πρώτη» έγινε στο γήπεδο του ΜΓΣ μέσα σε ευδιάθετο κλίμα, αλλά και με τη δέουσα σοβαρότητα, που εγγυάται άλλωστε η παρουσία της Γωγώς Σουρή, η οποία συνεχίζει για 6η χρονιά σε ρόλο παίκτριας-προπονήτριας. Στο τέλος της εβδομάδας οι προπονήσεις θα μεταφερθούν στο Κλειστό της Παραλίας και θα μπει στο πρόγραμμα και μπάλα, ενώ την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσουν «διπλές» και προσθήκη γυμναστηρίου.
Το ρόστερ των «πρασίνων» έχει κάποιες διαφοροποιήσεις φέτος, με σημαντικότερη απώλεια την λίμπερο Ιφιγένεια Σαμπάτη, που θα συνεχίσει λόγω σπουδών στον ΓΑΣ Μεσσαράς. Στο δυναμικό των «πρασίνων» υπάρχει ως ερωτηματικό η Κωνσταντίνα Τζούλου, η οποία έχει ζητήσει να αποχωρήσει και δεν παραβρέθηκε στη χθεσινή προπόνηση, ενώ γίνονται προσπάθειες για περαιτέρω ενίσχυση.
Η Γωγώ Σουρή έχει για την ώρα στη διάθεσή της τις εξής παίκτριες: Αφροδίτη Βέλμαχου, Νίκη Βυθούλκα, Ιουλία Ζερδεβά, Αθηνά Ζερίτη, Μαριλένα Καραγιάννη, Χρύσα Καράμπελα, Μιράντα Κουτσουροπούλου, Μαρία Κωνσταντοπούλου, Σοφιτίνα Μπαξιβανάκη, Κωνσταντίνα Πασσιά, Ιωάννα Πατρινέλη, Δήμητρα Παυλέα, Βασιλίνα Πετροπούλου, Νατάσα Ραμούνδου, Σπυριδούλα Σκλήρη, , Κατερίνα Φωτεινάκη, Μαρία Χάσκου και τις μικρές Κωνσταντίνα Μαλαπάνη, Βαρβάρα Μπένου και Στέλλα Μπιρμπίλη.
Ξεχωριστή «ενίσχυση», αλλά σε διοικητικό επίπεδο αποτελεί η παρουσία του νέου έφορου του τμήματος Χρήστου Δροσινού, μετριάζοντας τα βάρη από τις «πλάτες» του Χρήστου Ζερίτη, ο οποίος έχει επιφορτιστεί με επιπλέον διοικητικά καθήκοντα στον ιστορικό σύλλογο, ενώ πολύτιμη θα είναι και φέτος η βοήθεια και εμψύχωση που προσφέρει ο φροντιστής Νίκος Ζεργιώτης.
Μιλώντας στα τοπικά ΜΜΕ λίγο πριν την πρώτη προπόνηση ο έφορος Χρήστος Δροσινός αφού ευχήθηκε «καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες, υγεία και ό,τι καλύτερο», τόνισε: «Είμαστε στην Α2 Εθνική κατηγορία βόλεϊ γυναικών, στον 1ο Όμιλο και στόχος είναι για τον Μεσσηνιακό να βρίσκεται πάντα ψηλά. Ακόμα είναι όμως νωρίς για να πούμε κάτι συγκεκριμένο. Από πλευράς διοίκησης θα γίνει ό,τι καλύτερο για να μπορέσει η γυναικεία ομάδα να προχωρήσει. Και τα κορίτσια μαζί με την προπονήτριά τους θα δώσουν στον αγωνιστικό χώρο ό,τι καλύτερο υπάρχει και για τις ίδιες, αλλά και για την ομάδα. Μαζί με το Χρήστο Ζερίτη έχουμε κάνει μια καλή οργάνωση. Πιστεύω τα αποτελέσματα ότι θα είναι θετικά».
Από την πλευρά της η Γωγώ Σουρή πρόσθεσε: «Θα είναι μια διαφορετική χρονιά. Έχουμε πολλά νέα παιδιά και πρέπει να γίνει αυτή η συναρμογή νέων και παλιών. Τώρα έχει γίνει άλλη μια κατηγορία, η Pre League, και έχουν φύγει κάποιες δυνατές ομάδες, έχουν μείνει κάποιες άλλες και κάποιες πιο αδύναμες. Στόχος είναι η παραμονή αρχικά και θα δούμε πώς θα δέσει αυτό το σύμπλεγμα γιατί είναι μια αλλαγή, μια νέα αρχή για τον Μεσσηνιακό. Από εκεί και πέρα η ομάδα θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Ματς με ματς θα δούμε»…  Χ.Ε.

***  Με στόχο την επάνοδο στην Γ’ Εθνική ξεκίνησε προετοιμασία η Καλαμάτα BC 
Η Καλαμάτα BC έζησε πέρυσι μια μοναδική «περιπέτεια» και μάλιστα ως νεοσύστατη στο πρωτάθλημα μπάσκετ της Γ’ Εθνικής, που αν και έληξε άδοξα, με τον υποβιβασμό της, δεν κλόνισε ούτε κατ’ ελάχιστον τη διάθεση όλων «για μεγάλα πράγματα». Έτσι και για τη νέα χρονιά που ξεκίνησε χθες το απόγευμα στο Κλειστό της Παραλίας με πολλά χαμόγελα αισιοδοξίας, σταθερό προσανατολισμό στην καλή οργάνωση και τα επαγγελματικά πρότυπα και φυσικά με πολλές φιλοδοξίες που φτάνουν στον ξεκάθαρο στόχος της κατάκτησης του πρωταθλήματος της Α’ ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ και την επάνοδο στην Γ’ κατηγορία. Η διοίκηση φρόντισε να γίνουν αρκετές κινήσεις ενίσχυσης, που δικαιολογούν τον τίτλο του φαβορί για το επόμενο πρωτάθλημα της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Κεντρικής και Νότιας Πελοποννήσου (Μεσσηνία, Λακωνία, Αρκαδία).
Η «πρώτη» των «μελανόλευκων» έγινε παρουσία του προέδρου Ηλία Κάτσαρη και του μέλους του ΔΣ Θανάση Μακαρούνη, ενώ ο προπονητής Αντώνης Κούτρης, πλαισιωμένος από τους συνεργάτες του θα ξεκινήσει σήμερα στην Τέντα την προετοιμασία, με ορίζοντα το τζάμπολ που θα γίνει στα μέσα Οκτωβρίου.
Σε δηλώσεις του ο έμπειρος τεχνικός της ομάδας ήταν ξεκάθαρος: «Στόχος είναι να επανέλθει η Καλαμάτα BC στην Γ’ Εθνική. Το τοπικό πρωτάθλημα δεν θα είναι εύκολο, καθώς θα έχουμε να ανταγωνιστούμε πολύ δυνατούς αντιπάλους, όμως διαθέτουμε ένα πολύ καλό ρόστερ, «γεμάτο», δυνατό και ποιοτικό.
Με βάση αυτό το δυναμικό θα δημιουργήσουμε μια πολύ αθλητική ομάδα, που θα βγάζει ένταση σε επίθεση και άμυνα και θα προσφέρει ωραίο θέαμα, ανεβάζοντας τα σκορ» κατέληξε ο Αντώνης Κούτρης.
  Η ταυτότητα της Καλαμάτας BC
  Προπονητής: Αντώνης Κούτρης. Βοηθοί: Στήβεν Διονυσόπουλος-Τίμος Πρίφτης. Γυμναστής: Γιώργος Κουλιέρης. Φυσιοθεραπευτής: Δημήτρης Τσικούρης.
Το ρόστερ
Πλέι Μέικερ
Γιώργος Τσιγαρίδης (Καλαμάτα ’80), Κώστας Σιδέρης (Αναγέννηση), Γιάννης Αντωνόπουλος, Λεωνίδας Κούτρης.
Γκαρντ
Γιώργος Μαθιόπουλος (Καλαμάτα ’80), Νίκος Ηλιόπουλος (Άτλας), Σταύρος Καρούτας (Καλαμάτα ’80), Νίκος Κονταργύρης, Δημήτρης Τσικούρης, Δημήτρης Κονταργύρης (Ακάδημος), Γιώργος Γιαννουκάκης.
Φόργουορντ-σέντερ
Δημήτρης Γιαννακόπουλος (Άμφισσα), Σπύρος Γεωργανάς, Στάθης Σπηλιώτης, Δημήτρης Κουτίβας, Παναγιώτης Μαλαπάνης (Καλαμάτα ’80).

***

~*** ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017  :
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τρίτη 01  Αυγούστου 2017  :Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ...από το  2008  ..
ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ  για όλους μας  !  http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2017/07/arfara-news-01-2017_48.html .-  
~* Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Τετάρτη 02 Αυγούστου 2017 :Στο αγιάζι της  ενημέρωσης ... από το 2008 : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2017/08/arfara-news-02-2017.html .- 
~*Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  Πέμπτη 03 Αυγούστου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ...από το  2008   : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2017/08/arfara-news-03-2017.html  
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Παρασκευή 04 Αυγούστου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης .... από το 2008  :   http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2017/08/news-04-2017.html .-
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Σάββατο 05- Αυγούστου - 2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης ....από το 2008  ...  : http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2017/08/news-05-2017.html .- 
~* ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ .... Σάββατο 05 Αυγούστου 2017 : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2017/08/blog-post.html .- 
~*   Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  Κυριακή 06  Αυγούστου 2017  :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ,,, από το .. 20008  : http://snsstamoskal.blogspot.gr/2017/08/news-06-2017.html .- 
~*Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Δευτέρα 07 Αυγούστου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ....από το  2008    :  http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2017/08/arfara-news-07-2017.html .- 
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τρίτη 08  Αυγούστου 2017  :Στο αγιάζι της ενημέρωσής  ...από το  2008: http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2017/08/arfara-news-08-2017.html  
~*  Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS  -2- Τρίτη  08  Αυγούστου  2017  :Στο αγιάζι της ενημέρωσης     ....από  το  2008:  http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2017/08/arfara-news-2-08-2017.html .-
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τετάρτη 09  Αυγούστου  2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ..από το  2008  : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2017/08/news-09-2017.html .-
~*Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Πέμπτη 10 Αυγούστου 2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης .....από το 2008  :  http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2017/08/arfara-news-10-2017.html .-
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Παρασκευή 11 Αυγούστου  2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ...από το    2008  : http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2017/08/arfara-news-11-2017.html .-
~* ΤΑ  500 ονόματα και οι Εικόνες της ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ  :Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017  : http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2017/08/500-11-2017-500.html .- 
~** H Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Σάββατο 12  Αυγούστου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ...από το  2008 :  http://snsarfara.blogspot.gr/2017/08/news-12-2017.html .- 
~* Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Κυριακή 13  Αυγούστου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης .... από το  2008  :  http://stamos-dynami.blogspot.gr/2017/08/news-13-2017.html .- 
~*  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Δευτέρα 14 Αυγούστου 2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης ..... από το  2008 :  http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2017/08/arfara-news-14-2017.html .-
~* Αθλητικό Σαββατοκύριακο 05  έως και 13 Αυγούστου 2017  :Δευτέρα 14 Αυγούστου 2017 ..Μια   αθλητικά ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε  : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2017/08/05-13-2017-14-2017.html .-  
~ * Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τρίτη 15 Αυγούστου 2017  : Στο αγιάζι της ενημέρωσης .... από το 2008 : http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2017/08/news-15-2017.html .-
~ *  Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  Τετάρτη 16 Αυγούστου 2017  :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ...από το 2008 : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2017/08/arfara-news-16-2017.html .- 
~*  Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Πέμπτη 17 Αυγούστου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης .... από το 2008  : http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2017/08/news-17-2017.html .-
~* Η Εφημερίδα μας   Arfara News  2  Πέμπτη 17 Αυγούστου 2017  :Στο αγιάζι της ενημέρωση  ...από το 2008 : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2017/08/arfara-news-2-17-2017.html .- 
~* Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017  :Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ... από το 2008 :  http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2017/08/arfara-news-18-2017.html .- 
~*   Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Σάββατο 19  Αυγούστου  2017  :Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ...από το  2006 : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2017/08/news-19-2017.html .-  
~*  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Κυριακή 20 Αυγούστου  2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ...από το 2008  : http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2017/08/arfara-news-20-2017.html .- 
~*   Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS ΄Δευτέρα 21  Αυγούστου  2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ...από το 2008 : http://snsstamoskal.blogspot.com/2017/08/arfara-news-21-2017.html .-
~*ΑΘΛΗΤΙΚΟ Σαββατοκύριακο 13 Αυγούστου -20 Αυγούστου 2017 : Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017  ~Μια   αθλητικά ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε :  http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2017/08/13-20-2017-21-2017.html .- 
~* 
Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS  Τρίτη 22 Αυγούστου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ....  από το 2008   : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2017/08/arfara-news-22-2017.html .- 
~*  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τετάρτη 23  Αυγούστου 2017  :
Στο αγιάζι της ενημέρωσης ....από το 2008  :  http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2017/08/arfara-news-23-2017.html .- 
~* 

~**   BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:   https://twitter.com/stamos01  .-
1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   5785   video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas  
http://www.youtube.com/stamatios01   ,    3686   video.     σταμος σκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.
http://www.youtube.com/vlasiskal  .  =    3687  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                  13.148   βίντεο   .-  

The YOUTUBE:
 https://www.youtube.com/user/messiniaview .-
 https://www.youtube.com/user/stamos01 .-
https://www.youtube.com/user/stamatios01 .-
https://www.youtube.com/user/vlasiskal .-

***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ https://www.facebook.com/groups/1758656167707813/1761788260727937/?notif_t=like&notif_id=1476255372769279  ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ
https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.3 ΣΤΑΜΑΤΗΣ
    http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home   , 1206/. - https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas  .-  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all .- https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258 ,  1.206 .-            https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas .- ,
https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.617   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook                       
*** https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.1?fref=ts .-  55 .-            Σταμάτιος Σκούλικας  .-  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.1?pnref=lhc.friends SNS=
            https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.5 .- =   157 .-stamos01
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017889240768&fref=pb&hc_location=profile_browser = ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΤΟΥΡΣ  
  
    
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου