Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

Το αγιάζι της ενημέρωσης Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014

Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Δευτέρα  23  Ιουνίου  2014  :


*** Μεσσηνιακά  και  άλλα  :

*** Υποσχέσεις για επίλυση προβλημάτων της Μεσσηνίας από τον υφυπουργό Γιάννη Λαμπρόπουλο          
           
Η α­να­βάθ­μι­ση του Πο­λι­τι­κού Α­ε­ρο­δρο­μί­ου της Κα­λα­μά­τας ή­ταν το πρώ­το θέ­μα με το ο­ποί­ο α­σχο­λή­θη­κε ο ς Ε­θνι­κής Ά­μυ­νας Γιά­ννης Λαμ­πρό­που­λος. Ό­πως α­να­κοί­νω­σε στην συ­νέν­τευ­ξη που έ­δω­σε α­μέ­σως με­τά την συ­νάν­τη­ση που εί­χε σήμερα το με­ση­μέ­ρι, με τον Δή­μαρ­χο Κα­λα­μά­τας Πα­να­γι­ώ­τη Νί­κα , έ­κα­νε ό­λες τις ε­νέρ­γει­ες που α­παι­τούν­ται και μέ­σα στην ε­πό­με­νη ε­βδο­μά­δα α­να­μέ­νε­ται να ο­λο­κλη­ρω­θεί η δι­α­δι­κα­σί­α για την πα­ρα­χώ­ρη­ση 35 στρεμ­μά­των α­πό το πο­λε­μι­κό α­ε­ρο­δρό­μιο προς τον πο­λι­τι­κό , α­πα­ραί­τη­τη προ­ϋ­πό­θε­ση για την α­να­βάθ­μι­ση του.
Πα­ράλ­λη­λα ο κ. Λαμ­πρό­που­λος ση­μεί­ω­σε ό­τι με­λε­τά­ται και  η α­να­βάθ­μι­ση του πο­λε­μι­κού α­ε­ρο­δρο­μί­ου, με τη βελ­τί­ω­ση του δι­α­δρό­μου , του πύρ­γου ε­λέγ­χου και άλ­λων υ­πο­δο­μών. Ε­πί­σης με πα­ρέμ­βα­ση του, βρέ­θη­κε λύ­ση και  δεν θα με­τα­φερ­θεί το ραν­τάρ α­πό το Λυ­κό­δη­μο κά­τι που θα σή­μαι­νε και την με­τα­κί­νη­σε αρ­κε­τών α­ξι­ω­μα­τι­κών.
Ο­ΔΙ­ΚΑ ΕΡ­ΓΑ
Ό­σον α­φο­ρά στο Πε­ρι­φε­ρεια­κό της Κα­λα­μά­τας , ο κ. Λαμ­πρό­που­λος α­φού τό­νι­σε ό­τι μέ­χρι τέ­λος Ι­ου­λί­ου θα συ­ζη­τη­θεί στην Βου­λή η νέ­α τρο­πο­ποι­η­μέ­νη σύμ­βα­ση, υ­πογράμ­μι­σε ό­τι «δεν υ­πάρ­χει κα­νέ­να ζή­τη­μα, θα ξε­κι­νή­σει η ρο­ή των χρη­μά­των και το έρ­γο θα ο­λο­κλη­ρω­θεί».
Πα­ράλ­λη­λα γί­νε­ται προ­σπά­θεια στην ί­δια σύμ­βα­ση να μπει και ο κόμ­βος του Με­λι­γα­λά. Α­να­φε­ρό­με­νος στο Τσα­κώ­να – Κα­λό Νε­ρό εί­πε ό­τι θα δη­μο­πρα­τη­θεί μέ­σα στο 2014 και θα πα­ρα­δο­θεί στην κυ­κλο­φο­ρί­α το 2016.
Κρί­σι­μο χα­ρα­κτή­ρι­σε το ση­μεί­ο που βρί­σκον­ται οι συ­ζη­τή­σεις για το δρό­μο Κα­λα­μά­τας – Ρι­ζό­μυ­λος κα­θώς γί­νε­ται προ­σπά­θεια, ο δρό­μος να φτά­σει μέ­χρι την Με­θώ­νη. Για αυ­τό το δρό­μο ο κ. Λαμ­πρό­που­λος δεν θέ­λη­σε να πει πε­ρισ­σό­τε­ρα εκ­φρά­ζον­τας την ελ­πί­δα ό­τι ό­λα θα πά­νε κα­λά.
ΦΥ­ΣΙ­ΚΟ Α­Ε­ΡΙΟ
«Χρει­ά­ζε­ται ε­πα­γρύ­πνη­ση για το θέ­μα της ε­πέ­κτα­σης του Φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου α­πό την Με­γα­λό­πο­λη στην Κα­λα­μά­τα» τό­νι­σε ο κ. Λαμ­πρό­που­λος υ­πο­γραμ­μί­ζον­τας έ­χει τις δι­α­βε­βαι­ώ­σεις των αρ­μο­δί­ων ό­τι το ζή­τη­μα με­λε­τά­ται, κα­θώς η α­πό­στα­ση α­πό την Με­γα­λό­πο­λη μέ­χρι την Κα­λα­μά­τα εί­ναι μι­κρή.
ΚΟΙ­ΜΗ­ΤΗ­ΡΙΟ ΚΑ­ΛΑ­ΜΑ­ΤΑΣ
Έ­να ζή­τη­μα που έ­χει ξε­κι­νή­σει α­πό το 2006, η δη­μι­ουρ­γί­α του νέ­ου κοι­μη­τη­ρί­ου της Κα­λα­μά­τας φαί­νε­ται τώ­ρα να προ­χω­ρά­ει και μά­λι­στα ό­πως α­να­κοί­νω­σε ο κ. Λαμ­πρό­που­λος την ε­πό­με­νη ε­βδο­μά­δα θα βρί­σκε­ται στην Κα­λα­μά­τα αρ­μό­διος του υ­πουρ­γείου , προ­κει­μέ­νου σε συ­νερ­γα­σί­α με τον δή­μαρ­χο να προ­χω­ρή­σει το θέ­μα.

***  Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού τη νύχτα – Βρέθηκε μεγάλη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων σε φουσκωτό σκάφος         
           
Εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων σε φουσκωτό σκάφος, στη θαλάσσια περιοχή της Μαραθόπολης (στην θέση Μπάρλα). Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί και ένας ημεδαπός. Η επιχείρηση σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής έπειτα από αστραπιαία επιχείρηση των διωκτικών αρχών.
Λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Κυριακής 22 Ιουνίου υπήρξαν αναφορές για έντονη κινητικότητα στην θαλάσσια περιοχή της Μαραθόπολης. Πολλοί κάτοικοι μάλιστα άκουγαν και πυροβολισμούς.
Με άκρα μυστικότητα άνδρες των ειδικών δυνάμεων του Λιμενικού και βατραχάνθρωποι πραγματοποιήσαν δια θαλάσσης μεγάλη επιχείρηση στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή για την εξάρθρωση κυκλώματος μεταφοράς λαθραίων τσιγάρων.
Οι άνδρες του λιμενικού ακινητοποίησαν στην περιοχή «Μπάρλα» το ταχύπλοο φουσκωτό σκάφος στο οποίο μετέβαιναν δύο αλλοδαποί και ένας ημεδαπός ενώ στη συνέχεια το ρυμούλκησαν στο λιμάνι της Μαραθόπολης.
Οι λιμενικοί, βρήκαν πάνω στο φουσκωτό σκάφος περίπου 100 κούτες με λαθραία τσιγάρα. Ενώ οι συλληφθέντες κρατούνται στη λιμενική αρχή Πύλου και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
Σε μία παράλληλη εξέλιξη, οι λιμενικές δυνάμεις εντόπισαν το πλοίο που θεωρείται ότι το φουσκωτό σκάφος είχε φορτώσει το φορτίο με τα λαθραία τσιγάρα.
Μετά το πέρας της επιχείρησης, θα υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος.   Πηγή: www.gargalianoionline.gr 

*** Αν θέλουμε εκδηλώσεις, χρειάζεται και κατάλληλος χώρος          
            
Ένα θέμα που πρέπει να κοιτάξει σοβαρά η Δημοτική Αρχή είναι η δημιουργία ενός χώρου κατάλληλου (ανοιχτό θέατρο) για τις συναυλίες και τα θεατρικά σχήματα που έρχονται στην πόλη μας.
Το αμφιθέατρο του Κάστρου είναι μικρό, ενώ το Στάδιο όχι και η καλύτερη λύση, όπως έχει αποδειχθεί, για τέτοιες εκδηλώσεις.
Είναι κρίμα η Σπάρτη να έχει το Σαϊνοπούλειο, ο Πύργος το θέατρο Φλόκα και η Καλαμάτα απλά να κοιτά με σταυρωμένα τα χέρια.    Π.Μπ. 

***  Εκδήλωση ενάντια στην υδρόλυση των Χημικών της Συρίας στην Καλαμάτα (φωτογραφίες)         
     
  
  
1 λίτρο χημικών μπορεί να θανατώσει 100.000 ανθρώπους, κατά τον Β. Πισσία
 Του Χάρη Χαραλαμπόπουλου
Φωτό: Στασινός Μουτσούλας, Χ.Χ.   
  Με μουσικές από τη Μεσόγειο, με πρωταγωνιστικό ρόλο αυτές από την Ελλάδα, φορείς και πολίτες της Καλαμάτας έδωσαν το βράδυ της Παρασκευής το «παρών», κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης στο λιμάνι της μεσσηνιακής πρωτεύουσας, προκειμένου να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους στην επικείμενη καταστροφή των χημικών της Συρίας στα ανοιχτά του κόλπου της Σύρτης, νότια της Πελοποννήσου και νοτιοδυτικά της Κρήτης.
Η συγκεκριμένη ήταν η πρώτη μιας σειράς εκδηλώσεων που θα ακολουθήσουν, προκειμένου να εκφραστεί η έντονη διαμαρτυρία των Μεσσηνίων σε αυτό το ενδεχόμενο.
Χαιρετισμούς απηύθυναν εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Τριφυλίας ο Ηλίας Μπουντουβάς και εκ μέρους του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Ομίλου Μάνης «Περίπολο Μάνης» ο Κων. Τενεκετζής.
Το σημαντικό κίνδυνο που μπορεί να προκληθεί από τυχόν ατύχημα κατέθεσε με δηλώσεις του ο καθηγητής- διδάκτωρ διαχείρισης υδάτινων πόρων, Βαγγέλης Πισσίας, λέγοντας πως 1 λίτρο χημικών μπορεί να θανατώσει 100.000 ανθρώπους.
  Μεγάλος ο βαθμός επικινδυνότητας
Ο κ. Πισσίας ανέφερε πως αποφασίστηκε ένα έγκλημα που θέτει σε κίνδυνο τα οικοσυστήματα της Μεσογείου και, κατ’ επέκταση, την οικονομική και κοινωνική ζωή των παράκτιων περιοχών της Ελλάδας.
«Το εγχείρημα», συνέχισε, «γίνεται για πρώτη φορά στη θάλασσα με μια μέθοδο λιγότερο γνωστή και λιγότερο δοκιμασμένη σε σχέση με εκείνες που χρησιμοποιούν χώρες που υποστηρίζουν το πρόγραμμα (Αμερικανοί, Γάλλοι, Γερμανοί), που παράγουν και χρησιμοποιούν χημικά όπλα, οι οποίες φέρουν ακέραιη ευθύνη για την παρουσία των χημικών όπλων στο συριακό έδαφος.
Θα έπρεπε βάσει των διεθνών συνθηκών να τα καταστρέψουν στις χώρες τους με τις μεθόδους που εκείνες χρησιμοποιούν (τα χημικά της Συρίας). Όμως, όλοι συμφώνησαν, με ένα πιλοτικό πρόγραμμα, να τα καταστρέψουν ανοιχτά της Μεσογείου. Αυτό πρέπει να αποτραπεί με κάθε θυσία. Δε θέλουμε να ανησυχήσουμε τους Έλληνες πολίτες στην καρδιά του καλοκαιριού, που πρέπει να συνεχίσουν τη ζωή τους. Όμως, δεν μπορούμε να το υποσχεθούμε, όσο η ελληνική κυβέρνηση που γνωρίζει τι πρόκειται να γίνει, δια στόματος του κ. Βενιζέλου, αναγνωρίζει την ανησυχία του και παράλληλα σπεύδει να πει ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Δεν έχουμε μια κυβέρνηση με σθένος, που να λαμβάνει υπόψη της ότι απειλούνται η οικονομία και ο τουρισμός. Από τη δική της ολιγωρία, ανευθυνότητα και  ανυπαρξία η Ελλάδα θίγεται περισσότερο από κάθε άλλη χώρα της Μεσογείου. Η κυβέρνηση θα πρέπει να πει ένα απλό όχι. Κανείς δεν έχει να κερδίσει κάτι από αυτό. Εμείς, εδώ, πρέπει με τις δικές μας δυνάμεις να προσπαθήσουμε να διαμαρτυρηθούμε έντονα για να αναγκάσουμε την κυβέρνηση να πάρει θέση και να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας, αν (η κυβέρνηση) δεν πράξει το καθήκον της, να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη. Είμαστε αποφασισμένοι αν δε φτάσουν οι κινητοποιήσεις στη στεριά, να συνεχίσουμε με κινητοποιήσεις στη θάλασσα. Ήδη υπάρχουν πλοία έτοιμα να πάνε απλούς πολίτες στο σημείο που έχει επιλεγεί για την καταστροφή των χημικών, και να τους πληροφορήσουμε ότι θα πρέπει να τα μαζέψουν, να φύγουν και να αφήσουν τη Μεσόγειο να συνεχίσει την ιστορία της».
Ερωτηθείς για το βαθμό επικινδυνότητας, απάντησε: «Είναι υψηλός και αναγνωρίζεται από τους ίδιους τους συντελεστές του εγχειρήματος. Όταν ρωτούνται αν είναι αδύνατο να συμβεί ατύχημα, απαντούν πως είναι “σχεδόν αδύνατο”. Αυτό σημαίνει πως από μια οποιαδήποτε αστοχία που μπορεί να υπάρξει, από ένα λίτρο τέτοιων όπλων, μπορούν να θανατωθούν 100.000 άτομα. Η οποιαδήποτε διαρροή στη θάλασσα ή η αέριος διαρροή, απειλεί τα οικοσυστήματα. Αυτές οι τοξικές ουσίες δημιουργούν μεταλλάξεις, που με τη σειρά τους θα επηρεάσουν τη διατροφική αλυσίδα με άμεσες επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων. Πρέπει πάση θυσία να αποτρέψουμε το εγχείρημα. Οι Γάλλοι εξουδετερώνουν τα χημικά όπλα στο έδαφος. Χρησιμοποιούν άλλες παλαιότερες μεθόδους (πυρόλυση) και εφαρμόζουν πρόγραμμα διάρκειας επτά ετών. Με την εν πλω μέθοδο της υδρόλυσης, που έχει όλους τους κινδύνους όταν υπάρχουν αβέβαιες καιρικές συνθήκες, θέλουν να τελειώσουν την επεξεργασία μέσα σε δυο μήνες. Γιατί δε βάζουν και οι άλλες χώρες τα δικά τους χημικά εν πλω και επέλεξαν για τα χημικά της Συρίας μόνο τη Μεσόγειο για να πειραματιστούν;
Να τους αποτρέψουμε με όποια μέσα διαθέτουμε, να αποτρέψουμε αυτή την ταπείνωση που επιχειρείται να συντελεστεί. Αν τους αφήσουμε να το κάνουν τώρα, θα το επαναλάβουν και η Μεσόγειος θα χάσει την ιστορική, κοινωνική και οικονομική της σημασία, και θα μετατραπεί σε οικονομικό χώρο».
  «Να αποτρέψουμε το καταστροφικό σχέδιο» 
Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ, Θ. Πετράκος, ανέφερε πως «πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι οι Μεσσήνιοι ότι η σωτηρία της Μεσογείου βρίσκεται στη δράση του καθενός χωριστά και όλων μαζί. Πρέπει να δράσουμε δυνατά και δυναμικά, προκειμένου να αποτραπεί το καταστροφικό αυτό σενάριο, έχει ευθύνη η κυβέρνηση, μα πάνω από όλα έχουμε κι εμείς ευθύνη να μην την αφήσουμε (την κυβέρνηση) να υλοποιήσει αυτό το καταστροφικό σχέδιο».
Εκ μέρους της «Πελοπόννησος Οικολογική», η Δήμητρα Λυμπεροπούλου χαιρέτισε την εκδήλωση και δήλωσε πως βρίσκεται στο πλευρό του συντονιστικού οργάνου που τη διοργάνωσε. Πρόσθεσε δε, πως «θα δώσουμε πολύ δυνατά το μήνυμα και από την Καλαμάτα και από την Πελοπόννησο. Πάμε γερά, γιατί μπροστά μας έχουμε πολύ δύσκολα πράγματα να αντιμετωπίσουμε».
  Ψήφισμα
Την ίδια ώρα ακουγόταν από τη μικροφωνική εγκατάσταση το ψήφισμα που υιοθέτησαν πολίτες και φορείς σε πρόσφατη συγκέντρωσή τους στις αρχές της εβδομάδας και εκφράζει τη διαμαρτυρία τους στην εξουδετέρωση των χημικών όπλων της Συρίας στη Μεσόγειο.
Σε αυτό επισημαίνονταν, μεταξύ άλλων, πως «πιστεύουμε ότι μπορούν να εξευρεθούν ορθολογικότερες λύσεις στο σοβαρό πρόβλημα της καταστροφής των χημικών όπλων, όπως η διάθεση των προϊόντων της εξουδετέρωσης σε επίγειες ειδικές εγκαταστάσεις στις χώρες παραγωγούς χημικών, που έχουν τις υποδομές και την τεχνογνωσία ενώ πρέπει να απαγορευτεί η παραγωγή και η χρήση τους παντού στον πλανήτη και από οποιονδήποτε, και πρέπει να πληρώσουν εκείνοι που τα παράγουν και το κόστος της καταστροφής τους» .
 
***  Σπουδαστές του Δημοτικού Ωδείου έπαιξαν και τραγούδησαν (φωτογραφίες)
 
Για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής τραγούδησαν οι σπουδαστές του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας στην κατάμεστη Κεντρική Αγορά, αλλά και στον πεζόδρομο της Αριστομένους, έξω από το Δημαρχείο. Έπαιξαν κομμάτια κλασικής κιθάρας, αλλά και ελληνικές και ξένες ροκ - ποπ μπαλάντες. Μαζί τους ήταν και οι καθηγητές των Σχολών Κιθάρας και Μοντέρνου Τραγουδιού του Δημοτικού Ωδείου. Ειδικότερα, συμμετείχαν οι μαθητές: Θάνος Πέτρουλας, Κωνσταντίνος Μανωλόπουλος, Λουκάς Αθηναίος, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνα Κουδούνη, Νεβένη Σιάκου, Γαβριηλία Μαργέλη, Δημήτρης Κακούρος, Θάνος Σκιάς, Δημήτρης Λαλέας, Ερρικαίτη Παναγιωτοπούλου, Γιάννης Βασιλειάδης, Τάσος Κοτσομύτης, Γιώργος Αποστολόπουλος, Εφραίμ Σούμπλης, Σταύρος Κουτέλας της τάξης Κιθάρας του Αντώνη Κουφουδάκη, Φώτης Παπαδόπουλος, Γιάννης Μιμίκος της τάξης Κιθάρας του Σπύρου Καραχάλιου, Μάρτζυ Λάμπου της τάξης Κιθάρας του Γιώργου Χόχωλη και Ευαγγελία Μαραμπέα της τάξης Μοντέρνου Τραγουδιού της Κατερίνας Παλαιολόγου. -
 
***  Τέλος το αναλογικό σήμα, τι πρέπει να κάνετε (βίντεο)          
   
Συμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση 30150/901/φ111α/16-05-14, Φ.Ε.Κ.Β' 1338/27-05-14 στις 27 Ιουνίου 2014 περίπου 1 εκατομμύριο κάτοικοι στην Πελοπόννησο θα αποκτήσουν πρόσβαση στο επίγειο ψηφιακό σήμα και θα μπορούν πλέον να απολαμβάνουν τα αγαπημένα τους τηλεοπτικά προγράμματα ψηφιακά, με τέλεια εικόνα και ήχο!
Πρόκειται για το πρώτο περιοχικό switch – off (δηλαδή 19 κέντρα εκπομπής θα ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα) που θα πραγματοποιηθεί ενόψει της ολοκλήρωσης της ψηφιακής μετάβασης. Πιο αναλυτικά, πρόσβαση στο επίγειο ψηφιακό σήμα θα έχουν πλέον οι νομοί Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αχαΐας, Ηλείας καθώς και τα νότια παράλια της Στερεάς Ελλάδας και μέρος της Ζακύνθου.
Σύμφωνα με τον Χάρτη Συχνοτήτων, για την Πελοπόννησο ορίζονται 19 Κέντρα Εκπομπής εκ των οποίων τα 3 (Αρόη, Ξυλόκαστρο και Πεταλίδι) εκπέμπουν ήδη στις μεταβατικές συχνότητες. Δηλαδή, οι κάτοικοι που ανήκουν στην περιοχή κάλυψης των κέντρων Αρόη, Ξυλόκαστρο και Πεταλίδι θα χρειαστεί να επανασυντονίσουν τους δέκτες τους στις νέες συχνότητες.
Τόσο οι ιδιωτικοί σταθμοί εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας όσο και οι δημόσιοι θα εκπέμπουν πλέον τηλεοπτικό πρόγραμμα σε νέες συχνότητες.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι εξοπλισμό θα χρειαστείτε:
Όσοι κάτοικοι ανήκουν σε περιοχή που επηρεάζεται χρειάζεται να διαθέτουν δέκτη (τηλεόραση ή εξωτερικό αποκωδικοποιητή) τεχνολογίας DVB-T MPEG4 ή H.264 και να τον συντονίσουν στις νέες συχνότητες στις 27 Ιουνίου. Αν σύμφωνα με τους χάρτες ανήκουν σε περιοχή ενδεχόμενης κάλυψης, τότε ενδέχεται να χρειάζεται και η εγκατάσταση ενισχυτή στην εγκατάστασή τους.
Επανασυντονισμός
Όσοι κάτοικοι λαμβάνουν ήδη επίγειο ψηφιακό σήμα από τα Κέντρα Εκπομπής Αρόη, Ξυλόκαστρο, Πεταλίδι, θα χρειαστεί να επανασυντονίσουν τους δέκτες τους στις νέες συχνότητες στις 27 Ιουνίου.
Δίκτυα Εκπομπής - Κέντρα Εκπομπής
Σύμφωνα με τον Χάρτη Συχνοτήτων (Κοινή Υπουργική Απόφαση 42800/2012) καθορίζονται τα παρακάτω:
Δίκτυα ΕκπομπήςΚέντρα Εκπομπής
18Αρόη, Καλάβρυτα
19Ξυλόκαστρο, Κάτσικας, Οσ.Ποτάπιος, Λιδορίκι
22Φραγκαπήδημα, Σμέρνα
23Δολιανά, Ασέα, Λεβίδι
24Δίδυμο, Ναύπλιο, Δάρδιτσα
25Πεταλίδι, Αετός
26Ρειχέα, Αναβρυτή, Κύθηρα

 ***   Δύο Καλαματιανοί στην ομάδα του Περικλή Παπαδόπουλου           
           
Καλαματιανοί και συγκεκριμένα οι μηχανικοί Μαρία Δημητρακοπούλου (Τσαχπίνη) και ο σύζυγός της, Ευάγγ. Χριστοδούλου, είναι τα δύο από τα μέλη της ομάδας που με επικεφαλής της τον αστροφυσικό, καθηγητή Αεροδιαστημικής Μηχανικής στο πανεπιστήμιο του Σαν Χοσέ στη Silicon Valley της Καλιφόρνια, Περικλή Παπαδόπουλο, πρόκειται να εκτοξεύσουν επί αμερικανικού εδάφους τον πρώτο «ελληνικής κατασκευής» δορυφόρο «Λ-Sat». Η εκτόξευση, σύμφωνα με όσα μας πληροφόρησε ο εξάδελφος του καθηγητή Κ. Παπαδόπουλος από το Μελιγαλά, θα γίνει την 1η Ιουλίου και η συνεργασία του με την Ελλάδα θα ξεκινήσει στις 24 Ιουλίου. 
Έτσι, ο «Λ Sat», εκτός από ελληνικό, έχει και μεσσηνιακό «χρώμα».    Χ.Χ. 

***

***Αθλητικη  ενημέρωση :

*** ΜΟΥΝΤΙΑΛ  ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ    2014 …Αποτελέσματα  αγώνων … στη  φάση  των  οκτώ  8  Ομίλων :

 Τα  γκρουπ  -όμιλοι  στο  Μουντιάλ  Βραζιλίας  2014  :
1ος ΌΜΙΛΟΣ -γκρουπ  : ΒΡΑΖΙΛΙΑ , ΜΕΞΙΚΟ , ΚΑΜΕΡΟΥΝ  , ΚΡΟΑΤΙΑ  .-
2ος ΟΜΙΛΟΣ -γκρουπ : ΙΣΠΑΝΙΑ , ΟΛΛΑΝΔΙΑ , ΧΙΛΗ ,  ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ  .-
3ος  ΟΜΙΛΟΣ - γκρουπ : ΚΟΛΟΜΒΙΑ , ΙΑΠΩΝΙΑ , ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ  , ΕΛΛΑΔΑ .-
4ος  ΟΜΙΛΟΣ - γκρουπ : ΙΤΑΛΙΑ , ΑΓΓΛΙΑ ,  ΟΥΡΑΓΟΥΑΗ  , ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ  .-
5ος  ΟΜΙΛΟΣ - γκρουπ : ΓΑΛΛΙΑ , ΕΛΒΕΤΙΑ , ΟΝΔΟΥΡΑ  , ΕΚΟΥΑΔΟΡ  .-
6ος  ΟΜΙΛΟΣ - γκρουπ : ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ , ΒΟΣΝΙΑ  , ΝΙΓΗΡΙΑ ,  ΙΡΑΝ  .-
7ος  ΟΜΙΛΟΣ - γκρουπ : ΓΕΡΜΑΝΙΑ , ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ , ΓΚΑΝΑ  , Η.Π.Α. .-
8ος  ΟΜΙΛΟΣ - γκρουπ : ΒΕΛΓΙΟ  , ΡΩΣΙΑ  , ΑΛΓΕΡΙΑ , ΝΟΤΙΑ  ΚΟΡΕΑ  . -
 
 

 

~  ΑΓΩΝΕΣ  ΚΑΙ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :
Πρώτοι  αγώνες  ομάδων (1η  αγωνιστική) - Πρώτα  αποτελέσματα από 12 /06/2014 έως 18/06/2014:


1.-ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ  3-1 .-  (  Πέμπτ. 12/06/2014)  Ώρα Ελλάδας : 22.00
2.-ΜΕΞΙΚΟ -ΚΑΜΕΡΟΥΝ 1-0 .-  (  Παρασκ.  13/06/2014)  Ώρα Ελλάδας  : 01.00


3.-ΙΣΠΑΝΙΑ -ΟΛΛΑΝΔΙΑ  1-5 .- ( Παρ. 13/06/2014) Ώρα  Ελλάδας :  22.00
4.-ΧΙΛΗ -ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ  3-1 .- ( Σάββατ.  14/06/2014) Ώρα  Ελλάδας : 01.00


5.-ΚΟΛΟΜΒΙΑ -ΕΛΛΑΔΑ  3-0 .-  ( Σάββ . 14/06/2014)  Ώρα  Ελλάδας  : 19.00
6.-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ -ΙΑΠΩΝΙΑ  2-1 .- (  Κυριακ. 15/06/2014)  Ώρα  Ελλάδας : 04.00


7.-ΙΤΑΛΙΑ - ΑΓΓΛΙΑ  2-1 .-  (  Κυρ. 15/06/2014) Ώρα  Ελλάδας : 01.00
8.-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ - ΟΥΡΑΓΟΥΑΗ  3-1  .- (  Σαβ. 14/06/2014) Ώρα  Ελλάδας : 22.00


9.-ΓΑΛΛΙΑ - ΟΝΔΟΥΡΑ  3-0 .-  ( Κυρ  . 15/06/2014) Ώρα  Ελλάδας :  22.00  
10.-ΕΛΒΕΤΙΑ -ΕΚΟΥΑΔΟΡ  2-1 .- ( Κυρ .15/06/2014) Ώρα  Ελλάδας  : 19.00
11.-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ -ΒΟΣΝΙΑ  2-1 .-  ( Δευτ . 16/06/2014) Ώρα Ελλάδας : 01.00

12.-ΙΡΑΝ - ΝΙΓΗΡΙΑ    0-0 .-     ( Δευτ . 16/06/2014)  Ώρα  Ελλάδας  : 22.00


13.-ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  4-0      ( Δευτ . 16/06/2014)   Ώρα  Ελλάδας : 19.00
14.-ΓΚΑΝΑ - Η.ΠΑ.  1-2    (  Τετ.  . 18/06/2014)   Ώρα  Ελλάδας  : 01.00


15.-ΒΕΛΓΙΟ -ΑΛΓΕΡΙΑ      2-1  ( Τριτ  . 17/06/2014 )  Ώρα  Ελλάδας  22.00 


16.-ΡΩΣΙΑ - ΝΟΤΙΑ  ΚΟΡΕΑ    1-1    (  Τετ . 18/06/2014 ) .-  Ώρα  Ελλάδας   01.00  


 <> Σύνολον  49 γκολ ( τερμάτων ) στα  16 πρώτα παιχνίδια για 1η  αγωνιστικής  .-   


 


~** 2η  αγων. Ή 2οι   Αγώνες στα  γκρουπ - ομίλους στο  ΜΟΥΝΤΙΑΛ  ΜΕΞΙΚΟΥ  από 17/06/2014  έως 23/06/2014 :


1ος Όμιλος :

17.-ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΜΕΞΙΚΟ    0-0 .-     (ώρα  Ελλάδας 22.00 ,      Τριτ.  . 17/06/2014 )

18 ~ ΚΑΜΕΡΟΥΝ - ΚΡΟΑΤΙΑ   0-4      (ώρα  Ελλάδας  01.00   Τετ . 18/06/2014 )

2ος Όμιλος- γκρουπ :


19.- ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - ΟΛΛΑΝΔΙΑ  2-3 .- (΄Ώρα Ελλάδας 19.00 ,  Τετ.. 18/06/2014)
20.- ΙΣΠΑΝΙΑ  -ΧΙΛΗ    0-2   (ώρα  Ελλάδας 22.00 ,  Τετ . 18/06/2014 )

 3ος  Όμιλος -γκρουπ   :


 21 ~  ΚΟΛΟΜΒΙΑ -ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ  2-1  ( Ώρα  Ελλάδας 19.00,  Πεμπ . 19/06/2014) ,-

22 ~ ΙΑΠΩΝΙΑ -  ΕΛΛΑΔΑ    0-0      ( Ώρα  Ελλάδας  01.00  ,   Παρ. 20/06/2014 ) .-

4ος   Όμιλος  - γκρουπ  :


23 ~  ΟΥΡΑΓΟΥΑΗ –ΑΓΓΛΙΑ   2-1  ( Ώρα  Ελλάδας 22.00  , Πέμπ . 19/06/2014 ) .-

 24 ~  ΙΤΑΛΙΑ - ΚΟΣΤΑ  ΡΙΚΑ   0-1  ( Ώρα Ελλάδας  19.00 , Παρ . 20/06/2014 ) .-

 5ος  Όμιλος -γκρουπ :


25  ~ ΕΛΒΕΤΙΑ -ΓΑΛΛΙΑ      2-5         ( ΄Ώρα Ελλάδας  22.00 , Παρασκ.  20/06/2014 ) .-
26 ~ ΟΥΔΟΥΡΑ - ΕΚΟΥΑΔΟΡ  1-2     ( Ώρα Ελλάδας  01.00 , Σάβ.  . 21/06/2014 ) .-

6ος  Όμιλος -γκρουπ :

27  ~  ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΙΡΑΝ 1-0.-   ( Ώρα Ελλάδας   19.00  Σάβ.  21/06/2014 ).-
28 ~ ΝΙΓΗΡΙΑ -ΒΟΣΝΙΑ 1-0    ( Ώρα Ελλάδας  01.00 , Κυρ. .  22/06/2014  ).-

7ος  Όμιλος -γκρουπ :

29 ~ Γερμανία -Γκάνα  2-2    ( Ώρα Ελλάδας 22.00 , Σάβ .21/06/2014  ) .-
 30 ~ Η.Π.Α. -Πορτογαλία   2-2 (Ώρα 01.00 ,Δευτ. 23/06/2014 ).-

8ος Όμιλος - γκρουπ :  

31 ~ Νότια  Κορέα – Αλγερία    2-4  (Ώρα 22.00 , Κυρ. 22/06/2014 )
32 ~ Βέλγιο - Ρωσία   1-0 .-  (Ώρα 19.00  Κυρ. 22/06/2014 ).-

~ Στις  2  αγωνιστικές όλων των αγώνων στους  ομίλους του  μουντιάλ  της Βραζιλίας   σύνολον :   95  γκολ  .- ( 50 γκολ στους  16  αγώνες της 1η αγωνιστικής) και( 2η  αγων 16  Αγων.. 45  γκολ ).-
 ~**** 3η  Αγωνιστική  στους  οκτώ  (8) Ομίλους :

Δευτέρα  23η   Ιουνίου  2014 : ( Ώρα  Ελλάδας 19.00)

33 ~  ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ -  ΙΣΠΑΝΙΑ
34 ~ ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΧΙΛΗ

Δευτέρα  23  Ιουνίου  2014 :  ( ώρα  Ελλάδας  23 .00 )

35 ~ ΚΑΜΕΡΟΥΝ – ΒΡΑΖΙΛΙΑ
36 ~ ΚΡΟΑΤΙΑ – ΜΕΞΙΚΟ

Τρίτη  24η  Ιουνίου  2014 : ( Ώρα Ελλάδας  19.00 )

37 ~ ΙΤΑΛΙΑ – ΟΥΡΑΓΟΥΑΗ

38 ~ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ – ΑΓΓΛΙΑ

 Τρίτη 24  Ιουνίου  2014 : ( Ώρα Ελλάδας 23.00 )


 39 ~ ΙΑΠΩΝΙΑ – ΚΟΛΟΜΒΙΑ

40 ~ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ

 Τετάρτη  25η Ιουνίου  2014  : ( Ώρα Ελλάδας 19.00 )


 41 ~ ΝΙΓΗΡΙΑ – ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

42 ~ ΒΟΣΝΙΑ – ΙΡΑΝ

 Τετάρτη  25  Ιουνίου  2014 : (ώρα  Ελλάδας 23.00 )


 43 ~ ΕΚΟΥΑΔΟΡ – ΓΑΛΛΙΑ

44 ~  ΟΝΔΟΥΡΑ – ΕΛΒΕΤΙΑ

 Πέμπτη  26η  Ιουνίου  2014 : (Ώρα Ελλάδας 19.00 )


 45 ~ Η.Π.Α. – ΓΕΡΜΑΝΙΑ

46 ~ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  - ΓΚΑΝΑ

 Πέμπτη  26  Ιουνίου  2014 : ( Ώρα Ελλάδας 23.00 )


 47 ~ ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ – ΒΕΛΓΙΟ

48  ~ ΑΛΓΕΡΙΑ – ΡΩΣΙΑ
__________________________________________


***

***   BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:


 http://www.youtube.com/stamos01 ,       3447     video.-         
http://www.youtube.com/stamatios01 , = 1854   video .-   
http://www.youtube.com/vlasiskal , =       1852  video.- 
Σύνολον                                                     7153  βίντεο   .-


 http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home  ,  2558  .-    https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas  ,  
https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258  ,  270   https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas ,


 *** https://www.facebook.com/ArfaraKalamatasMessinias , =ARFARA MESSINIAS    594 –
~**   https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑΡΩΝ.-   194


 ***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ    ΙΟΥΝΙΟΥ    2014   :
~ http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2014/06/01-2014.html , Άρωμα Κυριακάτικης ενημέρωσης 01 Ιούνιος 2014,.-
~ http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2014/06/01-2014.html , Ανθολόγιο Γράφοντας Αντιγράφοντας , Κυριακή 01 Ιουνίου 2014.-
~ http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2014/06/02-2014.html , Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Δευτέρα  02  Ιουνίου  2014 .-
~ http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2014/06/02062014.html , Επιλογές  Διαλέγοντας  και  Γράφοντας  02/06/2014 .-
~ http://stamos-dynami.blogspot.gr/2014/06/03-2014.html , Το   αγιάζι  της  ενημέρωσης  Τρίτη  03 Ιουνίου  2014 .-
~ http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2014/06/04-2014.html , Το   αγιάζι  της  ενημέρωσης  Τετάρτη  04  Ιουνίου  2014 .-
~ http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2014/06/05-2014.html  , Το   αγιάζι  της  ενημέρωσης  Πέμπτη 05  Ιουνίου  2014  .-
~ http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2014/06/05-2014.html  , Άρωμα  ενημέρωσης  Πέμπτη  05  Ιουνίου  2014.-
~ http://snsstamoskal.blogspot.gr/2014/06/06-2014.html , Το αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή 06 Ιουνίου 2014 .-
~ http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2014/06/10-2014.html , Άρωμα ενημέρωσης Τρίτη 10 Ιουνίου 2014 .-
~ http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2014/06/11-2014.html , Το αγιάζι της ενημέρωσης Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014.-
~ http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2014/06/12-2014.html , Το αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014 .-
~ http://snsarfara.blogspot.gr/2014/06/12-2014.html , Άρωμα  ενημέρωσης Πέμπτη  12  Ιουνίου  2014 .
~ http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2014/06/13-2014.html , Το αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014.-
~ http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2014/06/14-2014.html , Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Σάββατο  14  Ιουνίου  2014  .-
~ http://stamos-dynami.blogspot.gr/2014/06/15-2014.html  , Το  αγιάζι της ενημέρωσης  Κυριακή  15  Ιουνίου  2014 .-
~  http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2014/06/16-2014.html , ΑΡΩΜΑ ΑΠΟ  ΜΟΥΝΤΙΑΛ  ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ  Δευτέρα  16  Ιουνίου  2014 .-
~ http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2014/06/16-2014.html , Το αγιάζι της ενημέρωσης 16 Ιουνίου 2014 .-
~  http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2014/06/17-2014.html , Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Τρίτη  17  Ιουνίου  2014 .-
~ http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2014/06/18-2014.html  , Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Τετάρτη  18  Ιουνίου  2014  .-
~ http:/vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2014/06/19-2014.html ,  Το  αγιάζι  της  ενημέρωση Πέμπτη  19  Ιουνίου  2014 .-                                                             
~ http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2014/06/20-2014.html , Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Παρασκευή  20  Ιουνίου  2014 .-                                                                    
 ~ http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2014/06/21-2014.html , Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Σάββατο  21  Ιουνίου  2014 , .-
~ http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2014/06/blog-post.html , Άρωμα Ενημέρωσης  Σάββατο  21  Ιουνίου  2014 .-
~ http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2014/06/22-2014.html ,  Άρωμα  στην  ενημέρωσή  μας Κυριακή 22 Ιουνίου  2014 .-

~  http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2014/06/23-2014.html . Το αγιάζι της ενημέρωσης ,  Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014 .-
~ http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2014/06/2014-23-2014.html , ΜΟΥΝΤΙΑΛ ποδοσφαίρου ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ 2014 ,  Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014.-

1 σχόλιο:

  1. Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΤΟΜΑΤΑ , ΑΛΛΟΣ ΤΗΝ ΤΡΩΕΙ ΣΤΗΝ ΜΑΠΑ , ΚΙ΄ ΑΛΛΟΣ ΣΑΛΑΤΑ !!

    ΑπάντησηΔιαγραφή